1483 תלונות הוגשו נגד שוטרים למח"ש בשנת 2015 מתוכן 102 כתבי אישום פליליים נגד שוטרים

מתוך דו"ח  הכנסת מרכז המחקר והמידע "אלימות משטרתית כלפי קבוצות שונות באוכלוסייה"  , 12 בדצמבר 2016

במהלך שנת 2015 נפתחו במח"ש 1,483 בדיקות וחקירות פליליות, מתוכן ב- 640 תיקים נחקרו שוטר
אחד או יותר באזהרה. במהלך אותה השנה הוגשו 102 כתבי אישום פליליים נגד שוטרים, וב- 85 תיקים
נוספים הוחלט להעמיד את השוטרים לדין משמעתי, ובהתאם הטיפול הועבר למחלקת המשמעת במשטרת
ישראל

מח"ש היא גוף עצמאי שאינו תלוי במשטרה, שחוקר שוטרים החשודים בביצוע עבירות. בסמכות מח"ש
לחקור חשד לעבירה שבוצעה על ידי שוטר, שהעונש הקבוע בצידה הוא מעל לשנת מאסר, ובמקרים
המתאימים להגיש כתב אישום. 

במקרים שאינם בסמכותה של מח"ש, או שלאחר בדיקה הוחלט במח"ש כי הדרך המתאימה לטיפול בתלונה היא באמצעות דין משמעתי, התלונה מועברת למשטרת ישראל.
היחידה לתלונות הציבור במשטרת ישראל מטפלת בתלונות בנושאים הקשורים לאופן התנהלותה של
המשטרה, ובהן תלונות שעניינן התנהגות בלתי נאותה של שוטרים או מילוי תפקידם באופן לקוי. היחידה
מנחה את קציני התלונות במרחבים כיצד לטפל בתלונות כנגד השוטרים במקרי הצורך.

מרבית המתלוננים במח"ש משתייכים לקבוצות מיעוט ולקבוצות חלשות באוכלוסייה, שהינן קבוצות בעלות פוטנציאל יתר לסבול ממעשי התעמרות וניצול כוח לרעה מצד שוטרים.
מח"ש כגוף אכיפה הינה עיוורת לצבעו, ללאומו או למינו של המתלונן, העד או השוטר. מח"ש רואה בעייתיות בהתייחסות מובנית לאדם לפי מוצאו והשאלה אם ראוי ונכון לערוך תיוג מובנה מסוג זה במערכת אוכפת חוק, מעוררת קושיות משפטיות, אתיות ואחרות. לפיכך, חוקרי מח"ש אינם מציינים בגוף התלונה את מוצאו של המתלונן (או של השוטר החשוד) ולא קיימת גם במערכת מח"ש אפשרות טכנית לבצע זאת.

אלימות שוטרים נגד יוצאי אתיופיה
 
 – שיעור המתלוננים במח"ש שהם יוצאי אתיופיה היה 2.4% מסך כל הפניות בתקופה זו, שיעור גבוה
משיעור יוצאי אתיופיה באוכלוסייה (1.66%).

– התפלגות הטיפול בתלונות: 34% מהתלונות של יוצאי אתיופיה נחקרו ונבדקו; ב- 31% מהתלונות
נמצא שהן אינן בסמכות מח"ש; והטיפול ב- 35% מהתלונות הופסק ממגוון סיבות כגון: חוסר שיתוף פעולה של המתלונן; תלונה מינורית; סכסוך אזרחי בין הצדדים; אישור שפיטה. בהשוואה של התלונות שהוגשו על ידי יוצאי אתיופיה לכלל התלונות שטופלו במח"ש באותן השנים, עולה ש- 38% מכלל התלונות נחקרו ונבדקו, ב- 35% מכלל התלונות נמצא שהן לא בסמכות מח"ש, והטיפול ב- 27% מתוך כלל התלונות הופסק ממגוון סיבות.
– בכל הנוגע לעילות להפסקת הטיפול בתלונות, יש הבדלים בין תלונות של יוצאי אתיופיה לבין תלונותשל כלל האוכלוסייה: שיעור התלונות של יוצאי אתיופיה שבירורן הופסק בגלל "אישור שפיטה" עמד
על %55 מהתלונות שבירורן הופסק לעומת %31 מכלל התלונות למח"ש שבירורן הופסק. 11
– בהתייחס לתיקים שנחקרו, כ- 22% מהתיקים הקשורים ליוצאי אתיופיה הסתיימו בהעמדה לדין
פלילי, או בהמלצה למשטרה להעמיד לדין משמעתי את השוטרים המעורבים, לעומת כ- 28% מכלל
התיקים שנפתחו במח"ש. כ- 22% מהתיקים הקשורים ליוצאי אתיופיה נסגרו בעילה של חוסר אשמה,
לעומת כ- 18% מכלל התיקים. בכ- 32% מהתיקים של יוצאי אתיופיה לא נמצאו ראיות מספקות לצורך
העמדת שוטרים לדין, לעומת כ- 34% בכלל התיקים.
–  57% מהפניות בתיקי התלונות של יוצאי אתיופיה נמסרו ישירות על ידי המתלונן; ביתר המקרים
הפנייה הועברה למח"ש על-ידי גורם אחר כגון: שירותי הרווחה; עוברי אורח; מודיעין מח"ש; גורם
משטרתי.
– בסך הכול הגיעו למח"ש בתקופה שנבדקה 271 פניות הקשורות ליוצאי אתיופיה. אחוז מיצוי
החקירה 12 בתיקים שנחקרו הקשורים ליוצאי אתיופיה עמד על 65% , דומה לאחוז המיצוי בכלל
הפניות באותה התקופה שהיה 64%

סגן ניצב יובל זיזי – דרכי רמיה במהלך חיפוש בבית האזרח

ספטמבר 2016 – סגן ניצב יובל זיזי ושוטרי מרחב מוריה מצפצפים על צווים שיפוטיים כדי לתפור תיקים לאזרחים. נגד סנ"צ יובל זיזי ושוטרי מרחב מוריה הוגשו תלונות למח"ש בגין וואנדליזם, ביזוי צווים שיפוטיים בחיפוש והחזרת תפוסים, גרימת נזק לתפוסים, שיבוש ההליך השיפוטי ע:י חיפוש בחומר מחשב בניגוד לחוק, ועוד…

סנ"צ יובל זיזי מרחב מוריה – תלונה למח"ש בגין ביזוי צווי בית משפט להחזרת רכוש שנתפס בחיפוש

יולי 2016 – נשיא בית המשפט המחוזי ירושלים השופט אהרן פרקש קבע כי שוטרי מרחב מוריה בפיקודו של סנ"צ יובל זיזי ביזו פעמיים החלטת בית משפט השלום להשבת תפוסים שנתפסו במהלך חיפוש. בעקבות כך הוגשה תלונה נגד סגן ניצב יובל זיזי. תלונה נוספת הוגשה נגד סגן ניצב יובל זיזי באותו ארוע בגין ונדליזם, וביזיון צו בית משפט במהלך החיפוש.להלן התלונה

לכבוד משרד במשפטים – מחלקת חקירות שוטרים

מכובדיי

הנדון: תלונה נגד סנ"צ יובל זיזי מרחב מוריה – ביזוי צווי בית משפט להחזרת רכושי שנתפס בחיפוש

1. שמי ג' ….

2. בימים אלו הגיעה לידיי החלטת נשיא בית המשפט המחוזי ירושלים כב' השופט אהרן פרקש מיום 25.07.2016 (מצורפת)

3. בהחלטתו סעיף 2 כותב כב' השופט פרקש: "בהתאם להחלטה הראשונה , חלק מחפציה התפוסים של העוררת הושבו לה , אך המשיבה (מרחב מוריה – הערת כותב הפוסט) סירבה להשיב לה את ציוד המחשוב. משכך, פנתה העוררת לבית המשפט קמא. ביום 14.6.16 ביקש בית המשפט את תגובת המשיבה, ולאחר מכן הוסיף כי יש להשיב את התפוסים מיידית אם אין טעם מיוחד לאי קיום החלטתו. עוד באותו יום, הגיבה המשיבה וטענה כי חלק מהתפוסים עדיין בבדיקה ולכן לא הושבו. בית המשפט חזר והורה למשיבה להחזיר את התפוסים שנשארו בחזקתה (ביום 14.6.16)".

4. מהחלטת כב' השופט פרקש עולה כי שוטרי מוריה בפיקודו של סנ"צ יובל זיזי ביזו פעמיים החלטת בית משפט השלום להשבת התפוסים.

5. התנהגותו של סנ"צ יובל זיזי פוגעת ביסוד קיום מדינה, ויסוד שלטון החוק להם מחויב כל אזרח לרבות עובד ציבור או שוטר: כיבוד צווי בתי המשפט גם אם אינם נראים לאזרח. אבקש לברר התנהגותו של סנ"צ יובל זיזי.

6. מצורפים החלטת נשיא בית משפט המחוזי ירושלים כב' השופט אהרן פרקש מיום 25.07.2016 והחלטת כב' השופטת בית משפט השלום קרן מילר מיום 14.06.2016 להשבת התפוסים.

נא טיפולכם ובדיקתכם

נשיא המחוזי השופט אהרן פרקש קובע כי מרחב מוריה ביזה פעמיים החלטת בית משפט להשבת תפוסים
נשיא המחוזי השופט אהרן פרקש קובע כי מרחב מוריה ביזה פעמיים החלטת בית משפט להשבת תפוסים

משטרת מרחב מוריה – חיפוש בדירת אזרח

סנ"צ יובל זיזי מרחב מוריה – תלונה למח"ש בגין ונדליזם, ביזיון צו בית משפט

סנ"צ יובל זיזי – מרחב מוריה

יולי 2016 – תלונה למח"ש נגד סגן ניצב יובל זיזי וצוות חקירה מרחב מוריה אשר גרמו נזקים לתפוסים רגישים ויקרי ערך ללא צו חיפוש מתאים.

להלן התלונה:

לכבוד משרד במשפטים – מחלקת חקירות שוטרים

מכובדיי

הנדון: תלונה נגד סנ"צ יובל זיזי nמרחב מוריה ושוטרים נוספים בגין ונדליזם, ביזיון צו בית משפט
1. שמי מ' ת.ז …

2. בימים אלו בדקתי תפוסים שנלקחו מביתי ע"י שוטרי מרחב מוריה בפיקודו של סג"צ יובל זיזי. מדובר בנזק שנגרם למחשב אפל מיני אשר אינו עובד, ומחשב מסוג AOI מסוג לנובו שהוחזר ללא דיסק קשיח וללא התושבת לדיסק הקשיח. ניכר כי אדם לא מיומן גרם נזק למחשבים. ישנם תפוסים נוספים שניזוקו.

3. במכתבו מיום 15.6.2016 לבית המשפט (מצורף) כותב סנ"צ יובל זיזי כי התפוסים נבדקו ביחידתו וגם פורק כונן ממחשב, והוא מציע להשיב בחלקים המחשב והעתק מהכונן.

4. בדיקת התפוסים והוצאת דיסק קשיח ממחשב ללא נוכחותי (הבעלים) ושני עדים נעשתה ללא צו כלשהו המסמיך את יובל זיזי לעשות כן (ללא נוכחות הבעלים ושני עדים). (ראה צווים בנספחים), והיא מקור הרע להחזרת המחשבים תקולים וחסרים בחלקים.

5. יצוין כי מלכתחילה פעלו שוטרי מוריה בזמן החיפוש בזלזול ורמיה, כן לדוגמא פרצו לבית בעזרת מפתח שחטפו משותפתי העיתונאית, הקשו בזימון עדים לחיפוש, לא נתנו לעבור על רשימת התפוסים בטרם לקחו אותם, לא ארזו אות התפוסים כנדרש לתפוסים יקרים ורגישים מעין אלו, בהצהרה בדוח החיפוש הושמט שם שוטר שנטל חלק פעיל בחיפוש, ועוד. (על כך הוגשה תלונה למח"ש בנפרד). מלבד החשש לונדליזם, גזל, וביזיון בית משפט התנהגותו של סנ"צ יובל זיזי פוגעת באמון הציבור.

6. מצורפים מכתבו מיום 15.6.2016 של סנ"צ יובל זיזי לבית המשפט בעניין התפוסים, צווי החיפוש הלקויים ודוחות החיפוש הלקויים ששימשו מרחב מוריה לפריצה לביתי.

נא טיפולכם ובדיקתכם
בתודה מ'

מכתבו מיום 15.6.2016 של סנ"צ יובל זיזי לבית המשפט בעניין התפוסים
שוטרי מרחב מוריה תפסו מכשיר הסלולר של שותפה לדירה של העיתונאית ובכך פגעו בפרטיותו ופרנסתו

צו חיפוש לקוי השופטת ג'ויה סקפה שפירא ללא מספר תיק בית משפט וכתובת מדויקת מקום החיפוש
צו חיפוש לקוי השופטת ג'ויה סקפה שפירא ללא מספר תיק בית משפט וכתובת מדויקת מקום החיפוש
צו חיפוש לקוי השופטת אפרת אייכנשטיין שמלה ללא מספר תיק בית משפט, כתובת לביצוע חיפוש, והאם החיפוש יעשה בנוכחות עדים והנמקה
צו חיפוש לקוי השופטת אפרת אייכנשטיין שמלה ללא מספר תיק בית משפט, כתובת לביצוע חיפוש, והאם החיפוש יעשה בנוכחות עדים והנמקה

משטרת מרחב מוריה – חיפוש בדירת אזרח

תלונה למח"ש נגד שוטרי מרחב מוריה רס"מ אסי משה מ.א 1036938 ורס"ר שלומי גלעד מ.א 1160431 ושוטר שי

יוני 2016 – מדובר בשוטרי מרחב מוריה ימ"ר ירושלים אשר בדרך רמיה הוציאו צווי חיפוש לקויים (ללא מספר תיק בית משפט, כתובת מדויקת ועוד פרטים נוספים) בבית עיתונאית מבלי שציינו בצווים כי החיפוש נעשה בבית עיתונאית. שוטרי ימ"ר מרחב מוריה, רס"מ אסי משה מ.א 1036938 ורס"ר שלומי גלעד מ.א 1160431 ושוטר נוסף (השוטר שי) שלא נרשמו פרטיו בדוח החיפוש, פרצו לבית העיתונאית ותפסו רכוש השייך לה ולשותפה לדירה מ', חרף העובדה ששמו של מ' לא הוזכר בצווי החיפוש ולא נחקר מעולם ע"י שוטרי מרחב מוריה.

שוטרי מרחב מוריה תפסו את רכושו של מ' ללא סמכות, פגעו בפרטיותו ופרנסתו ובכך פגעו בשמם ואמינותם של בתי המשפט והמשטרה.
להלן תלונה שהוגשה למח"ש נגד שוטרי מרחב מוריה רס"מ אסי משה מ.א 1036938 ורס"ר שלומי גלעד מ.א 1160431 ושוטר שי

לכבוד משרד במשפטים – מחלקת חקירות שוטרים

מכובדיי

הנדון: רס"מ אסי משה מ.א 1036938 ורס"ר שלומי גלעד מ.א 1160431 ושוטר שי ממרחב מוריה – פריצה לביתי גזל רכושי ורכוש שותפתי העתונאית , פגיעה בפרטיותי ועוד עבירות נוספות

שוטר שי: לא רשם שמו המלא ומספר אישי בדוח החיפוש
שוטר שי: לא רשם שמו המלא ומספר אישי בדוח החיפוש

1. שמי ד' מס' טל … , כתובת למשלוח דואר: ת.ד ….

2. בתאריך 1.6.2016 פרצו שלשת השוטרים הנדונים לביתי בעזרת מפתח שחטפו דקות קודם לכן מידי שותפתי העיתונאית ועצרו אותה. השוטרים הציגו בפני צווי חיפוש לקויים ללא מספר תיק בית משפט וללא כתובת מדויקת (ראה צווי חיפוש מצורפים).

3. מדובר ברכוש השייך לי ולשותפתי כדוגמת מחשבים וטלפון סלולרי ואשר שוטרי מרחב מוריה תפסו ציוד בפריצה לבית עם מפתח שחטפו משותפתי ללא צו פריצה, וללא צו חיפוש תקין המאפשר להם להוציא פלטים מהציוד הממוחשב ללא נוכחות שני עדים. השוטרים רשמו בדו"ח החיפוש פרטי שני שוטרים בלבד רס"מ אסי ורס"ר שלומי ולא רשמו את השוטר שי כאילו לא השתתף בחיפוש. (ראה דו"ח חיפוש).

4. השוטרים תפסו רכוש אישי שלי כגון סמרטפון למרות ששמי לא היה רשום בצו החיפוש ובכך פגעו בפרנסתי.

רס"מ אסי משה מ.א 1036938

5. מהלך החיפוש

א. השוטר שי החל מחטט בטלפונים סלולרים שהיו על השולחן ללא רשותי וללא צו חיפוש בדברי מחשב המאפשר לו לחטט ללא נוכחות עדים וניסה למנוע ממני מלצלם בביתי מהלך החיפוש (ראה סרטון חיפוש מצורף בהתחלה)

ב. השוטר שי מנע ממני לעבור על שמות אנשי קשר בסמרטפון כדי לאתר עדים כנדרש בצו החיפוש , ובכך שיבש החיפוש וביזה צו בית משפט (ראה סרטון חיפוש מצורף שניה 30)

ג. השוטר אסי החל להתגרות ולהלין כביכול שאני מזלזל בחיפוש בעוד השוטרים הם אלו שזלזלו וביזו המשטרה וצווי בתי המשפט (ראה סרטון מצורף שניה 35)

ד. השוטר שי לא איפשר לבעל הדירה לדבר עם העדים בטלפון הסלולרי שלו (ראה סרטון )

ה. השוטר אסי לא איפשר להביא עד שני לחיפוש ע"פ צו בית המשפט (ראה סרטון )

ו. השוטר אסי אמר לבעל הדירה בזלזול " צלם אנחנו נתפוס את זה (המצלמה ) לחיפוש" –

ז. השוטרים לא איפשרו לאתר עדים מהטלפון של שותפת בעל הדירה

ח. השוטר שי ניסה ברמיה לשכנע את בעל הדירה לאשר חיפוש ללא נוכחות עדים

ט. השוטר אסי דיבר בזלזול אל העד ואמר לו בתחילה: "זומנת לסדר להיות עד בלבד לא מדבר לא מגיב לא עושה לא כלום" –

רס"ר שלומי גלעד מ.א 1160431

י. השוטר שלומי לא איפשר לי לעבור על רשימת הציוד שתפסו השוטרים אלא הקריא במהירות שלא ניתן לבדוק הרשימה

4. התנהגות השוטרים רס"מ אסי משה מ.א 1036938 ורס"ר שלומי גלעד מ.א 1160431 ושוטר שי מדיפה ריח פריצה לבית גזל ופגיעה בפרטיות בדרך זלזול באזרח ביזוי צו בית משפט תוך רמיסת החוק והתנהגות פרועה באין מפריע. גזל רכושי ורכוש שותפתי שביצעו בלשי מרחב מוריה גורם נזקים כלכליים ואובדן זמן יקר.

5. אבקשכם לחקור התנהלותם הפושעת של רס"מ אסי משה מ.א 1036938 ורס"ר שלומי גלעד מ.א 1160431 ושוטר שי במהלך החיפוש. אבקש גם לברר מיהו השוטר שי שהיה בביתי ולמסור לנו שמו המלא דרגתו ומספרו האישי.

6. מצורפים צווי החיפוש הלקויים ודוחות החיפוש הלקויים ששימשו מרחב מוריה לפריצה לביתי, גזל רכושי ופגיעה בפרטיותי. מצורף גם קישור לסרטון החיפוש.

נא טיפולכם ובדיקתכם

פלייליסט – שוטרי מרחב מוריה רס"מ אסי משה מ.א 1036938 ורס"ר שלומי גלעד מ.א 1160431 ושוטר שי – דרכי רמיה במהלך חיפוש בדירת אזרח

שוטרי מרחב מוריה תפסו מכשיר הסלולר של שותפה לדירה של העיתונאית ובכך פגעו בפרטיותו ופרנסתו

צו חיפוש לקוי השופטת ג'ויה סקפה שפירא ללא מספר תיק בית משפט וכתובת מדויקת מקום החיפוש
צו חיפוש לקוי השופטת ג'ויה סקפה שפירא ללא מספר תיק בית משפט וכתובת מדויקת מקום החיפוש
צו חיפוש לקוי השופטת אפרת אייכנשטיין שמלה ללא מספר תיק בית משפט, כתובת לביצוע חיפוש, והאם החיפוש יעשה בנוכחות עדים והנמקה
צו חיפוש לקוי השופטת אפרת אייכנשטיין שמלה ללא מספר תיק בית משפט, כתובת לביצוע חיפוש, והאם החיפוש יעשה בנוכחות עדים והנמקה

תלונה נגד שוטרי ימ"ר ירושלים/ מרחב מוריה בגין גזל רכוש ופגיעה בפרטיות

שוטר שי: לא רשם שמו המלא ומספר אישי בדוח החיפוש
שוטר שי: לא רשם שמו המלא ומספר אישי בדוח החיפוש

יוני 2016 – מדובר בשוטרי מרחב מוריה ימ"ר ירושלים אשר בדרך רמיה הוציאו צווי חיפוש לקויים (ללא מספר תיק בית משפט, כתובת מדויקת ועוד פרטים נוספים) בבית עיתונאית מבלי שציינו בצווים כי החיפוש נעשה בבית עיתונאית. שוטרי ימ"ר מרחב מוריה, רס"מ אסי משה מ.א 1036938 ורס"ר שלומי גלעד מ.א 1160431 ושוטר נוסף שלא נרשמו פרטיו בדוח החיפוש פרצו לבית העיתונאית ותפסו רכוש השייך לה ולשותפה לדירה מ', חרף העובדה ששמו של מ' לא הוזכר בצווי החיפוש ולא נחקר מעולם ע"י שוטרי מרחב מוריה.

שוטרי מרחב מוריה תפסו את רכושו של מ' ללא סמכות, פגעו בפרטיותו ופרנסתו ובכך פגעו בשמם ואמינותם של בתי המשפט והמשטרה.

להלן תלונה שהוגשה למח"ש על התנהגותם של שוטרי ימ"ר ירושלים מרחב מוריה:

ת.ד                  
תל                      אביב
ט.ל         050
לכבוד משרד במשפטים – מחלקת חקירות שוטרים

מכובדיי

הנדון:ימ"ר ירושלים/ מרחב מוריה – גזל רכושי ופגיעה בפרטיותי

1. שמי מ ת.ז xxx ט.ל: xxx, כתובת למשלוח דואר:  ת.ד xxx תל אביב

2. בימים אלו הגיעה לידי תגובתו לבית משפט של עו"ד חי רחמני ימ"ר י-ם שבו הוא מודיע לבית משפט כי בכוונתו לבדוק רכוש שלי שנתפס בביתי ע"י בלשי מרחב מוריה.

3. מדובר ברכוש השייך לי כדוגמת טלפון סלולרי אישי בבעלותי ואשר למרחב מוריה תפס הציוד ללא צו חיפוש כלשהו ששמי מופיע עליו. בנוסף לא נחקרתי מעולם ע"י חוקרי מרחב מוריה שתפסו רכושי.

4. מדובר בגזל ופגיעה בפרטיות שמבצעים שוטרי מרחב מוריה באין מפריע ובניגוד לחוק. גזל רכושי שביצעו בלשי מרחב מוריה פוגע בפרנסתי.
5. אבקשכם לחקור התנהלותם הפושעת של שוטרי מרחב מוריה בענייני.
6. מצורפים תגובת עו"ד חי רחמני לבית משפט לבקשה להחזקת תפוסים בבעלותי ובדיקתם, וצוי חיפוש לקויים ודוחות משטרה ששימשו המשטרה לגזל רכושי ופגיעה בפרטיותי.
נא טיפולכם ובדיקתכם
בתודה מ

שוטרי מרחב מוריה תפסו מכשיר הסלולר של שותפה לדירה של העיתונאית ובכך פגעו בפרטיותו ופרנסתו

צו חיפוש לקוי השופטת ג'ויה סקפה שפירא ללא מספר תיק בית משפט וכתובת מדויקת מקום החיפוש
צו חיפוש לקוי השופטת ג'ויה סקפה שפירא ללא מספר תיק בית משפט וכתובת מדויקת מקום החיפוש
צו חיפוש לקוי השופטת אפרת אייכנשטיין שמלה ללא מספר תיק בית משפט, כתובת לביצוע חיפוש, והאם החיפוש יעשה בנוכחות עדים והנמקה
צו חיפוש לקוי השופטת אפרת אייכנשטיין שמלה ללא מספר תיק בית משפט, כתובת לביצוע חיפוש, והאם החיפוש יעשה בנוכחות עדים והנמקה

רפ"ק גיא ישראלי – תלונה למח"ש בגין רמיה וטיוח התנהגות שוטרים במהלך חיפוש

אפריל 2016 – "השוטרים פעלו ללא דופי" , או ""בירור פנייתך דנן שהועברה לטיפולי הסתיים" , ועוד אמירות לקוניות כאלו ואחרות בתגובתו של רפ"ק גיא ישראלי מית"צ (יחידת תלוות הציבור של המשטרה) שכל תכליתן לטייח התנהלות לקויה של שוטרים במהלך חיפוש בדירה של עיתונאית, החל בבעיטת חזקות בדלת הבית תוך כדי גרימת נזקים וונדליזם, איזוק העיתונאית בביתה שלא לצורך והובלתה אזוקה שלא לצורך אל הניידת לעיני השכנים ועוברי אורח.

השופט שמאי בקר ביקר בחריפות התנהגות השוטרים במהלך החיפוש בבית העיתונאית וזאת ע"פ סרטון שהוצג בבית המשפט ע"י השוטרים עצמם שצילמו.
רפ"ק גיא ישראלי לא רק שטייח התנהגות המשטרה בדרך רמיה אלא רק הציג חוסר תובנה בסיסי בעניין איזוק עיתונאית בביתה.
רפ"ק גיא ישראלי פגע באמון הציבור במשטרת ישראל

להלן תלונה שהוגשה למח"ש נגד רפ"ק גיא ישראלי

לכבוד משרד במשפטים – מחלקת חקירות שוטרים

מכובדיי,

הנדון: תלונה נגד רפ"ק גיא ישראלי – בירור לקוי תלונה על התנהגות שוטרים במהלך חיפוש בביתי

1. שמי…

2. בינואר 2015 הגשתי תלונה על שוטרי מרחב דן וטענתי כי השוטרים אזקו את שותפתי לדירה במהלך צו חיפוש והובילוה אזוקה לניידת המשטרה לעיני השכנים ועוברים ושבים.

3. בתגובתו של רפ"ק גיא ישראלי על תלונתי נגד שוטרי מרחב דן שביצעו חיפוש בדירתי כתב רפ"ק גיא ישראלי (בסעיף 7) כי "השוטרים פעלו ללא דופי".

4. בימים אלו הגיעה הכרעת הדין בענייניה של שותפתי וכבוד השופט שמאי בקר ביקר בחריפות התנהגות השוטרים. וכך כתב כבוד השופט (סעיף 37 בהכרעת הדין):

 "מאידך גיסא, לא יכולתי שלא להתרעם, ממש כך, אל מול סרט הצילום שתיאר את החיפוש בביתה של א'. … ואולם, מה שכן נלמד מן הסרט הלא-קצר, הוא כי א' שיתפה פעולה עם השוטרים מבצעי צו החיפוש, לפחות לאחר שנכנסו לביתה (אמנם לאחר לא פחות מ – 40 דקות עד שהואילה לפתוח את הדלת, כאשר סברה כי השוטרים הסתלקו, כך לפי עדותם). הסרט מראה כיצד א' התנהגה, לפחות בתוך ביתה, בצורה שקטה ומנומסת, אדיבה ממש (בוודאי שבאופן ראוי הרבה יותר מכפי שנהגה באולם בית המשפט; ראו ההערות הרבות לאורך הפרוטוקולים) – ועל כן לא היתה כל סיבה לאוזקה באזיקים. למצער – לאחר כמה דקות, בהן התברר שהיא משתפת פעולה, ניתן וראוי היה להסירם.
איזוקו של אדם – איננו ענין של מה בכך, וקל חומר שכך הם פני הדברים ביחס לאשה, מה עוד שעה שאין מיוחס לה חשד לביצוע עבירה אלימה. בדירה היו שלושה – ארבעה שוטרים, והנאשמת עצמה.
על מה ולמה האזיקים, במיוחד נוכח התנהגות שקטה ומשתפת פעולה של א' (לפחות לאחר פתיחת הדלת)? – לא אדע. שומה על המשטרה לחדד או לרענן את ההנחיות, שמא לעיין בהן מחדש. איזוק לא יכול להיות אוטומאטי או "קבוע
".
ענין זה, של האיזוק המיותר, יבוא לידי ביטוי בהמשך, לעת גזירת עונש, בהתאם לשיקולים הקבועים בתיקון 113 לחוק העונשין."

5. הבירור הלקוי של רפ"ק גיא ישראלי מדיף ריח טיוח ורמיה ופוגע באמינותה ושמה של משטרת ישראל.

6. אבקש להורות על בירור מחודש של התלונה נגד השוטרים ובירור התנהלות רפ"ק גיא ישראלי.

7. בתודה מראש

להלן בירור התלונה המטויח של רפ"ק גיא ישראלי

תגובה מטויחת רפ"ק גיא ישראלי

רפ"ק שלומי מנשה מרחב דן – תלונה למח"ש על בירור לקוי ומטויח תלונה נגד שוטרים

פברואר 2015 – מדובר בתלונה שהוגשה למרחב דן נגד הבלשים רס"ב איציק גלר מס' אישי 994736, רס"מ שי גבריאל מספר אישי 1042985, רס"ר ג'ימי חורני מספר אישי 1188333 שבאו לדירתה של עיתונאית ל' כשצו חיפוש לקוי בידם. הבלשים הופיעו ללא מדים, לבושים חולצות טריקו ומכנסיים קצרות בעטו בדלת הדירה בתוקפנות וגרמו לסדקים בקיר סביב הדלת. הבלשים גרמו חרדה רבה לעיתונאית ל' שהיתה באותה עת לבדה בדירה. הבלשים החלו בחיפוש ללא עדים למרות שבעל הדירה הודיע להם שיגיע עד שעה.

רפ"ק שלומי מנשה נתבקש לברר התלונה. הבירור הלקוי של רפ"ק שלומי מנשה פוגע לא רק בהחלטת הנציב מבלי לנמק, אלא גם באמינות דוחות הפעולה של השוטרים. התנהלותו של רפ"ק מנשה הנה כחוטא ומחטיא, לא רק שביצע בירור לקוי לא מנומק ופוגע באמינות הנציבות והשוטרים, אלא משית נורמות התנהלות פסולות לביצוע חיפוש ובירור תלונות.

להלן התלונה שהוגשה למח"ש נגד רפ"ק שלומי מנשה ראש לשכת חקירות מרחב דן.

מ'
ת.ד 86
תל אביב
ט.ל

לכבוד משרד במשפטים – מחלקת חקירות שוטרים

מכובדיי,

הנדון: תלונה נגד רפ"ק שלומי מנשה בגין בירור לקוי של תלונתי לית"צ על השוטרים שביצעו חיפוש בביתי

1. שמי מ ת.ז הגר ברחוב  , כתובת למשלוח דואר: ת.ד  תל אביב

2. בימים אלו הגיע לידי תגובתו של רפ"ק שלומי מנשה על תלונתי נגד שוטרי מרחב דן שביצעו חיפוש בדירתי.

3. בתלונה ניטען כי השוטרים ביצעו חיפוש בדירה בצו חיפוש לקוי ללא מספר תיק בית משפט, וללא ציון מהות החשד והעילה למתן הצו. עוד ניטען כי השוטרים החלו בחיפוש ללא עדים כמתחייב בצו ובסדר דין פלילי מעצר וחיפוש, ולא המתינו לבואם של עדים תוך 20 דקות עד שעה.

4. התלונה הסתמכה על בדיקת נציב תלונות הציבור על שופטים שקבע כי "במקרה הנדון לא מולא הצו כנדרש" (סעיף 5 בהחלטת הנציב). עוד הסתמכה התלונה על דוחות הפעולה של השוטרים שבו הם כותבים כי העדים הודיעו כי יגיעו תוך 20 דקות עד שעה. (מסומנים בקו תחתי אדום בדוחות פעולת השוטרים). בנוסף קיים קטעסרטון וידאו שנגזר מסרטון המשטרה שבו רס"מ שי גבריאל מקבל אישור להתחיל בחיפוש למרות שמסר כי העד יגיע תוך כשעה.

להלן קטע מדו"ח פעולת השוטרים לעניין תשובתי להגעתי לחיפוש:
רס"מ שי גבריאל בדוח הפעולה: "...לבסוף יצרה קשר עם בחור בשם משה וגם אמר כי יגיע בסביבות ה- 20 דקות חצי שעה אולי שעה לדירה. הסברתי לו כי אני מוכן להמתין זמן סביר כי כבר לפני זה המתנו זמן רב…"

רס"ר ג'ימי חוראני: "... משה אמר לו אני אגיע מתי שצריך להגיע עוד 20 דקות חצי שעה ואפילו שעה, השוטר שי אמר לו אני יכול להמתין עד 20 דקות…"

4. רפ"ק מנשה בתגובתו לתלונה טוען כי "כבוד השופט חתם על הצו כדין" בניגוד להחלטת נציב תלונות הציבור על שופטים ואינו מנמק. עוד טוען רפ"ק מנשה כי העד (אנכי) השיב לשוטרים כי יגיע לחיפוש מתי שיחפוץ בניגוד לדוחות הפעולה של השוטרים שכתבו כי השבתי שאגיע תוך 20 דקות עד שעה.

5. הבירור הלקוי של רפ"ק שלומי מנשה פוגע לא רק בהחלטת הנציב מבלי לנמק, אלא גם באמינות דוחות הפעולה של השוטרים. התנהלותו של רפ"ק מנשה הנה כחוטא ומחטיא, לא רק שביצע בירור לקוי לא מנומק ופוגע באמינות הנציבות והשוטרים, אלא משית נורמות התנהלות פסולות לביצוע חיפוש ובירור תלונות.

6. נא לטיפולכם ועדכונכם.

מ'

 

תגובת רפ"ק שלומי מנשה לתלונה נגד שוטרים

מדוע מח"ש מטייח תלונות נגד שוטרים?

פנים אמיתיות עם אמנון לוי – פברואר 2015 – מתוך תחקיר על אלימות שוטרים. בתחקיר הועלתה השאלה מדוע מח"ש (המחלקה לחקירות שוטרים) מטייח תלונות נגד שוטרים גם כאשר יש ראיות מוצקות. אלכס אור שעבד בעבר במח"ש טוען כי אם לא יטייחו את התלונות הדבר עלול לגרום לסרוס המשטרה.

למה מח"ש לא מעמידה לדין שוטרים אלימים?

אלכס אור, לשעבר ראש זרוע חשיפה במח"ש משיב: אם נחקור כל תלונה ותלונה, באיזשהו מקום אנחנו נפגע גם באיכות של התלונות החשובות שצריך לטפל בהן.ובאיזשהו מקום אנחנו נגיע גם למצב שאנחנו נסרס את השוטרים, נסרס את המשטרה.

ילד בן 14, לא מחבל, לא רוצח, אפילו לא שודד, שהשוטרים, לא ברור למה, דוחפים אל מתחת למכונית המשטרה.

חנן כבירי, אביו של הנער שהותקף: השוטר לוקח ומצמיד לו את הפנים לאגזוז של האוטו, למנוע של האוטו, מזה הוא חטף כוויות בפנים, אגב.

הוא רק חשוד באותו רגע, כי הם יצאו מאותו מקום, הוא אפילו לא חשוד. הוא חשוד כי הוא פשוט עבר באותו מקום. זה היה יכול לקרות לכל אחד אחר באותה מידה. במקרה זה היה הבן שלי. עכשיו, אתה רואה את שלושת הג'בארים האלה, הם פשוט מרסקים אותו. חוסר אונים. חוסר אונים מוחלט.

חנן, בניגוד לצעירים החרדים שראינו קודם, לא בזבז זמן והגיש תלונה למח"ש. כשאנחנו שואלים אותו מה עשו השוטרים בתלונה, הוא מתחיל לצחוק.

אתה יודע מה זה מח"ש נכון? מה ראשי התיבות של מח"ש? מחלקת חיפוי שוטרים. אתה ראית את הסרטון. על הכל הוגש תלונה, כולל אנשים שהגיעו וטרחו ובזבזו מזמם. אני מדבר איתך על לא אחד ולא שניים ולא שלושה. אם אני זוכר נכון, הגיעו לפחות חמישה, שישה אנשים לתת עדות במח"ש על מה שהיה שם. וזה הרבה, כי זה הפריע מאוד לאנשים. ואנחנו מקבלים את תשובתם של מח"ש אחרי כל מה שסיפרתי לכם עד עכשיו "השוטרים פעלו כשורה". כאילו, מתי זה לא כשורה? כשהם יצמידו לו אקדח לראש ויירו לו כדור לתוך הראש? מתי זה לא כשורה?

פעם אחר פעם במהלך התחקיר שלנו נתקלנו באותה תופעה. נפגעי אלימות שוטרים פונים למח"ש ונהדפים.

אנחנו פנינו למי שהיה מבכירי מח"ש בעבר וביקשנו הסבר, איך עושים דברים כאלה ולמה מח"ש לא מעמידה לדין שוטרים אלימים?

אלכס אור מבכירי מח"ש לשעבר: הכי פשוט להגיד בואו נחקור כל תלונה שמגיעה. א', תנו לנו תקציב ותוסיפו, תכפילו את מח"ש מבחינת כמות החוקרים, ואז הכמות גם פוגעת באיכות. ואני חושב שהסינון הזה הוא די נכון לעשות אותו.

התופעה של אלימות שוטרים קיימת, בגלל זה הקימו את מח"ש, בגלל זה יש מח"ש, בגלל זה מח"ש עובדת וממשיכה שנה אחרי שנה ועושה את העבודה שלה, בגלל זה גם שוטרים מועמדים לדין. בגלל זה גם שוטרים מורשעים. בגלל זה גם לפעמים שוטרים הולכים לכלא, אבל גם הרופא הכי טוב לא מצליח לרפא כל מחלה. יש דברים שאין להם פתרון.

עדות – חקירת ילדה בת 15 ע"י איציק לוי חוקר נוער ממשטרת ירושלים: "מפגרת, דפוקה, תתחילי לדבר, מותר לי להרביץ לך. אני שוטר"

יוני 2012 – השיטות הבזויות של לשכת הרווחה ירושלים לטיפול במשפחות שנקרו בדרכן.

"מפגרת, דפוקה, תתחילי לדבר, את לא יודעת אפילו לשקר.
הוא תפס אותי בשיער ומשך אותי לרצפה ונתן לי מכה בראש ואז הרגשתי שלוחצים לי על הבטן. אמרתי לו שאסור לו להרביץ לי.
והוא אמר: 'מותר לי. אני שוטר חוקר', ואז הוא אמר לי שאני מכוערת, שמנה ומפגרת".

כך נחקרה ילדה בת 15, ע"י איציק לוי חוקר נוער מתחנת ירושלים, משטרת ישראל.

הקטינה היא בתו של דניאל אמבש, שנידון ל- 26 שנים בכלא על עבירות שלא ביצע בתפירת עדויות של ילדיו שאולצו להעיד עדות שקרית מומצאת ומפוברקת נגד אביהם, תחת אלימות ולחצים כבדים מאוד.

כל ילדי משפחת אמבש: 11 ילדים בגילאים 3, 5 עד גיל 15 שנים, נשלחו בכפיה למוסדות הרווחה ולמוסדות פסיכיאטריים, חרף העובדה שלקטינים אין בעיות נפשיות, והם תפקדו כתא משפחתי שליו ורגוע עד להיתקלותם עם משרד הרווחה, שמבחינתו ראה את ילדי המשפחה סחורה לוהטת לתוספת תקציבים למוסדות הרווחה, והפעיל את משטרת ירושלים להוצאת הודאות כוזבות נגד אביהן ותפירת עלילות מין כנגד אבא שלהם.

האימהות נעצרו ואולצו להעיד עדות נגד האב. כל הנשים, ללא יוצא מן הכלל סירבו להעיד נגד האב וטענו כי היו איתו מרצונו, ומעולם לא ביצע בהן מעשים בכפייה או פגע בילדיהן. כנגד הנשים נפתחו כתבי אישום הזויים של הזנחה והפקרת הילדים.

הילדים נלקחו מהאימהות, נותקו מהן ללא קביעת הסדרי ראיה, ועד עצם היום הזה האימהות נאבקות להשבת הילדים למשמורתן.

בתחילת השבוע הגיע עו"ד עימנואל אתונאסיו המתמחה בזכויות אדם מהאיחוד האירופי אשר מכין דוח על החרפת מעשיהם הפסולים והפרת זכויות משפחת אמבש על ידי משרד הרווחה ומשטרת ישראל, שכתוצאה ממעורבותם, נקלעה המשפחה למבוי סתום קשה וממושך, המסב נזקים קשים וחמורים ביותר לילדים קטינים ולאימהותיהם, כולל נזקים כספיים.

כפי שמפורט מעלה, משרד הרווחה ומשטרת ישראל הפרו את חובת האמונים, חובת תום הלב, הגינות והזהירות כלפי הילדים וחשפו אותם לתכנים מיניים בלתי הולמים, אותם לא הכירו הילדים.

איציק לוי חוקר משטרת ירושלים אחראי לביזיון המתועד במכתבה של הילדה.

משיכות בשיער, הפלה לרצפה, קללות "מכוערת", "מפגרת", "אבא שלך זיין אותך בתחת", "מצצת את הזין של אבא שלך", כך חקר שוטר במשטרת ישראל ילדה בת 15.

אימה של הקטינה הגישה תלונה למח"ש על האלימות הפיזית והמילולית שנקט השוטר בחקירת ביתה.
כאשר השוטר הגיע להעיד על האלימות שנקט כלפי הקטינה הוא לבש מסיכה ודיקלם:  "לא היה שום דבר חריג", "ערכנו חקירה בצורה עניינית". לטענת החוקר הכול מתועד בקלטת, אך מכיוון שמדובר בקטינה, אף אחד לא ראה את הקלטת, אם היא בכלל קיימת.
חקירתו של השוטר איציק לוי:

חקירת השוטר איציק לוי משטרת ירושלים "אמרת לקטינה ואני מתנצל בפני כל הנוכחים, את המשפט הבא, את צריכה שאני אזיין אותך בתחת בשביל שתתחילי לדבר?" כך חקר חוקר משטרת ישראל קטינה בת 15 שנים

חקירת איציק לוי: "הייתה קלטת שהיא תיעדה בדיוק מה שקרה בחקירה ובדיוק איך ההתנהלות אבל זה בדיוק מה שהם קיבלו בבית, אז זה יצא עלי".
איציק לוי חוקר נוער מעיד כי אמר לקטינה דברים איומים ומשך לה בשיער ואמר דברים בגנות אביה

איציק לוי חוקר נוער מעיד כי אמר לקטינה דברים איומים ומשך לה בשיער ואמר דברים בגנות אביה
איציק לוי חוקר מתפתל בתשובותיו וטוען שהוא ידע מגורמי הרווחה על התלונה שהגישה נגדו הקטינה, ויודגש אימה של הקטינה לא פנתה לרווחה!

איציק לוי חוקר מתפתל בתשובותיו וטוען שהוא ידע מגורמי הרווחה על התלונה שהגישה נגדו הקטינה, ויודגש אימה של הקטינה לא פנתה לרווחה!
השוטפט יעקב צבן מבקש הצהרה חגיגית לצורכי טיוח החקירה

השוטפט יעקב צבן מבקש הצהרה חגיגית לצורכי טיוח החקירה
איילה אייבזון ממח"ש סגרה את התיק בתירוץ: "לא הונחה תשתית המלמדת על ביצוע העבירה ע"י הנילון". 
משרד המשפטים פרקליטות המדינה - איילה איזבון מחש - סגרה תלונה נגד השוטר איציק לוי

משרד המשפטים פרקליטות המדינה – איילה איזבון מחש – סגרה תלונה נגד השוטר איציק לוי
האם הגישה ערר על סגירת תיק התלונה ועו"ד אמיר רבי מהפרקליטות, סגר את הערר בטענה: "תיעוד החקירה שולל את הטענות, ואף מעלה חשד למסירת הודעה כוזבת מצד הנערה". 
אמיר רבי עורך דין נכלולי טייחן

אמיר רבי עורך דין נכלולי טייחן
הילדה הושלכה למוסד מסילה המיועד לנערות עברייניות, ובהיותה במוסד נכנסה להיריון. פקידת הסעד הודיעה לה שתיקח לה את התינוק מיד כשיוולד.
עדות הקטינה בכתב ידה:
"איציק לוי – הוא אמר לי: מפגרת, דפוקה, תתחילי לדבר. את לא יודעת אפילו לשקר. אז אמרתי לו: אפשר חוקר אחר? ואז אמרתי לו שאני צריכה שירותים, והוא לא נתן לי. אז התחננתי ממנו שהוא יקח אותי לשירותים, ואז הוא לקח ובדרך לשם היה שוטר, ואמרתי לו: תחליפו לי חוקר. הוא אכזר ומכוער. אחר כך לא רציתי להיכנס לחדר, כי רציתי שיביאו לי חוקר אחר, כי הוא מדבר בגסות, ושואל אותי בצורה לא יפה ומנומסת.
הוא שאל אותי את חומר החקירה בצורה של אלימות, כגון: 'תתחילי לדבר, מפגרת'. אחר כך, הוא מול האנשים דחף אותי חלש לחדר, אבל את הצביטה לא ראו ולא נכנסתי, והוא אמר לכולם (כולם זה שני אנשים): "אל תתייחסו אליה, היא סתם מפגרת".
אחר כך הוא ראה שאין אנשים בחוץ, אולי רוסיה אחת שאחר כך ראיתי שהיא באה.
האלימות
הוא תפס אותי בשיער ומשך אותי לרצפה ונתן לי מכה בראש, ואז הרגשתי שלוחצים לי על הבטן. אמרתי לו שאסור לו להרביץ לי, והוא אמר לי שאני מכוערת ושמנה ומפגרת. ואז אמרתי לו: אתה יודע שלמדתי שזה הטרדה מינית להגיד לאישה שהיא מכוערת (למדתי במרכז חירום) והוא אמר לי 'סתמי', ונתן לי סטירה חזקה בפה. כמעט נזל לי דם.
ואז הוא אמר: אפשר להרביץ לך יה בת זונה, יה זונה. את רגילה למכות בבית. זה קטן עלייך. את רגילה לשוקר חשמל שוטים ברגליים. את רגילה בשביל להגיד את האמת לקבל מקל בתחת, בגלל זה את מפגרת. מפגרת אחת, אמר לי.
מפגרת, אבא שלך זיין אותך בתחת כי הבתולים שלך "חשובים" אז במקום זה זיינו אותכם בתחת, וכשהוא אמר את זה הוא הזיז את כל החלק התחתון שלו כלפי את הביצים שלו.
והוא אמר "הזין של אבא שלך לא עומד", "אני יפרסם את זה בטלויזיה שהזין של אבא שלך לא עומד" ו"לא עובד".
ואז אמרתי לו "יא הומו" מה? הסתכלת על הזין של אבא שלי, והוא אמר "כן,, ואז הוא אמר לי "בגלל זה את לא מדברת כי בטח גם את מצצת את הזין של אבא שלך. ואז הוא שם את הידיים שלו ליד קרוב ממש לציצים שלי כמעט נגע, ואמר לי רוצה.
ואז הוא אמר לי: "אבא עשה ככה ככה בציצים" והזיז את האצבעות שלו והוא אמר לי: "צריך לזיין אתכם בשביל שתחחילי לדבר" והזיז את הגוף שלו החלק התחתון שלו בצורה מאוד גסה ואמר לי "מצצת לאבא שלך את הזין", ו"בטח אנסת את האחים שלך".
זונה פוסטמה, וכל הזמן היה מאיים עלי במכות וכתב במחשב כל מיני דברים שלא אמרתי וכעסתי עליו ואמרתי לו: תן לי למחוק, ואז הוא אמר "באת לשבור את המחשב ןזה אוכל בשבילי לבית משפט", ככה לא תוכלי להגיד אותי, ואמרתי לו "תן לי לדבר עם העורך דין שלי", ואמר לי: "לא".
אז אמרתי לו: אל תדאג, אני יכתוב את הכל. כל מה שאמרת לי.
אמר לי: אם את מדברת יש לי עדים שאת ירקת עלי ודחפת אותי. הייתי בהלם, כי זה בכלל לא קרה, והתחלתי לבכות וחשבתי, למי אני יכולה להעביר את הדפים, ואמרתי לו 'אל תדאג'. אני ידע למי להעביר את הדפים. אם לא תתן לי להביא את הדפים לבית המשפט, אני יביא את זה לעורך דין שיבוא לבית המשפט, והוא אמר שהעורך דין לא יבוא.
ובאמת, עד עכשיו לא נתנו לי לדבר עם העורך דין, וכתב במחשב שהרבצתי לו וירקתי עליו, וקיללתי אותו עשרות פעמים, ואמר שאני אמרתי שאמא שלי זונה, והייתי בשוק, כי בחיים לא אמרתי את זה. הוא אמר לי: בת זונה, פוסטמה אחת.
הוא אמר לי: אני מחכה שתשברי לי את המחשב, ותקרעי את הדפים, ותקללי אותי. זה בשבילי אוכל לבית המשפט, כדי להאשים אותכם.
אני מאוד מתחנן שתעשי את זה. אמרתי לו שאני לא יעשה את זה, אבל קרעתי לו דף אחד מהחקירה, ואמרתי לו שהוא דפק ל- xxx את השכל, כי הוא ציין אותה, כמו שהוא אמר על אבא שלי והוא הביא לי את הפרוף שלו ואמר לי: "תני לי סטירה. אני מחכה שתתני לי סטירה. זה טוב. אני רוצה שלך יהיה אשמה בבית המשפט". ויותר שתקתי. כבר לא רציתי לדבר והוא כתב במחשב "זה מוזר. היא שותקת".
עדות הקטינה נגד חוקר הילדים האלים איציק לוי משטרת ירושלים

עדות הקטינה נגד חוקר הילדים איציק לוי משטרת ירושלים
עדות הקטינה נגד חוקר הילדים האלים איציק לוי משטרת ירושלים

עדות הקטינה נגד חוקר הילדים איציק לוי משטרת ירושלים
עדות הקטינה נגד חוקר הילדים האלים איציק לוי משטרת ירושלים

עדות הקטינה נגד חוקר הילדים איציק לוי משטרת ירושלים
עדות הקטינה נגד חוקר הילדים האלים איציק לוי משטרת ירושלים

עדות הקטינה נגד חוקר הילדים איציק לוי משטרת ירושלים
  משרד הרווחה ידוע בשיטותיו האלימות והבריוניות כלפי אימהות וילדיהן, כולל תפירת עדויות שקריות, ועלילות על בעיות נפשיות שלא היו ולא נבראו. משרד הרווחה סוחר בילדים והשתמש במשטרת ישראל כחיילים פרטיים לצורכי הוצאת הודאות שקריות ומומצאות מהקטינים נגד אביהן, שהורשע ונידון ל- 26 שנים בכלא, על לא עוול בכפיו. דניאל אמבש חף מפשע.